Efektywna komunikacja

Komunikatywność to umiejętność sprawnego i jasnego przekazywania i odbierania komunikatów za pomocą werbalnych (np. mowa) bądź niewerbalnych (np. gesty) znaków [Rybowska A. (2014) str.297].encyklopedia zarządzania

to umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania się, zdolność do słuchania innych i rozumienia ich wypowiedzi, dostosowania formy przekazu do możliwości rozmówcy i sytuacji.

Wszystkie kontakty międzyludzkie opierają się na komunikacji, czyli przekazywaniu i odbieraniu informacji. Może ona przybierać różne formy, wykorzystywać różne nośniki, ale cel zawsze będzie ten sam – zrozumieć i zostać zrozumianym.

komunikacja
Co jest najważniejsze w efektywniej komunikacji?
  1. Aktywne Słuchanie – słuchać to nie zawsze słyszeć..
  2. Style myślenia/działania – dostosowanie komunikatu do odbiorcy
  3. Informacja zwrotna – prawidłowo przekazywane są podstawą efektywniej komunikacji
  4. Dostosowanie formy przekazu (mail/sms/komunikator/rozmowa f2f/zoom) do potrzeb naszego odbiorcy
Te i inne tematy => już wkrótce zostaną omówione szerzej w artykułach w zakładce Blog HR.

Kontakt