Mentoring

Mentoring jako forma rozwoju pracowników w firmie niesie za sobą szereg korzyści dla:

 1. mentorowanego => jest okazją do praktycznej nauki przy boku doświadczonego specjalisty w danej dziedzinie
 2. mentora => jest formą docenienia jego specjalistycznej wiedzy i doświadczenia
 3. firmy => jest okazją, aby docenić doświadczonych pracowników, budować ich autorytet i morale oraz jednocześnie okazją, aby nowy pracownik szybko wdrożył się w techniczne aspekty swojej pracy
mentoring

Słowo „mentor” jest synonimem doradcy, opiekuna, nauczyciela, który przyjmuje pod swoje skrzydła osobę potrzebującą wsparcia.

Mentoring = przekazywanie wiedzy i umiejętności przez bardziej doświadczona osobę – osobie mniej doświadczonej.

Działanie to powinno być zorganizowane i ma na celu:

 • Pomoc nowym pracownikom dostosować się do organizacji
 • Promować ich rozwój zawodowy
 • Usprawniać ocenę rezultatów ich działania*

* Źródło: „Meritum HR”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

10 zasad skutecznego Mentora*:

 1. Klarowność: przekazywanie i odbieranie informacji w jasny sposób
 2. Wsparcie: angażowanie we wspieranie członków zespołu
 3. Budowanie poczucia wartości: osobiste zaangażowanie w tworzenie i podtrzymywanie dobrego zdania o sobie u każdego z członków zespołu
 4. Równość: atmosfera partnerstwa, w której wygrywają wszyscy albo nikt
 5. Spójność: całkowite skoncentrowanie się na interesie firmy
 6. Ryzyko: zachęcanie do wprowadzania innowacji oraz do nauki poprzez działanie i starania na rzecz wyeliminowania kar za błędy
 7. Wytrwałość: wykraczanie poza krótkookresowe cele na rzecz takiej wizji czasu i działania firmy, która umożliwi osiągnięcie długookresowych zysków i najważniejszych celów firmy
 8. Bliskość: prawdziwe zainteresowanie informacjami o poszczególnych pracownikach
 9. Zaufanie: umiejętność chronienia informacji o wszystkich relacjach w zespole oraz poufność
 10. Szacunek: darzenie całego personelu (i poszczególnych pracowników) dużym szacunkiem oraz postępowanie w taki sposób, aby zapewnić sobie szacunek pracowników.

* Źródło: „Meritum HR”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Tworząc program mentoringowy warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 1. Dobór odpowiednich osób do projektu: zdefiniowanie persony mentora

a) doświadczenie zawodowe

b) kompetencje merytoryczne

c) podobieństwo stanowisk między mentorem a mentorowanym

d) predyspozycje (umiejętności miękkie, osobowość)

2. Stworzenie planu działań mentoringowych uwzględniają specyfikę pracy mentora oraz mentorowanego.

Plan powinien uwzględniać:

a) cele i terminy ich realizacji

b) okres realizacji projektu

c) zadania opisane w jasny i zrozumiały sposób

d) kamienie milowe

e) sposób mierzenia postępów, mierniki sukcesu

f) odpowiedzialności zaangażowanych osób

3. Szkolenia dla mentorów, osoba odpowiedzialna za ich rozwój

Piramida Dale’a

Piramida Dale’a* pokazuje związek efektu uczenia się z zaangażowaniem w proces nauki. 

Warto o tym pamiętać tworząc Program Mentoringowy.

 

* Źródło: „Szkolenia pracowników a rozwój organizacji” M. Kossowska, I. Sołtysińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Kontakt